BLOEMENKRAT

STACKABLE • NESTABLE • LONG • SPACIOUS • STURDY • LIGHT

Terms and conditions

Algemene voorwaarden


Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van de besloten vennootschap Bloemenkrat B.V. statutair gevestigd en kantoorhoudende te Honselersdijk, nader te noemen Bloemenkrat. KVK nummer 67610366.

Artikel 1. Toepasselijkheid
 1. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle aanbiedingen, offertes, acceptaties van- en koopovereenkomsten met Bloemenkrat alsmede overeengekomen tot uitvoering van werk door Bloemenkrat.
 2. Afwijkende voorwaarden of bedingen gelden slechts indien de opdrachtgever en Bloemenkrat die schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog alleen voor die overeenkomst waarbij ze gemaakt zijn; voor het overige blijven de onderhavige voorwaarden van kracht.
 3. Indien de opdrachtgever één maal een koopovereenkomst met Bloemenkrat heeft gesloten op basis van de onderhavige voorwaarden, of indien hij op andere wijze daarmee bekend is of redelijkerwijze geacht kan worden bekend te zijn, worden deze voorwaarden door dat feit toepasselijk op iedere volgende met Bloemenkrat te sluiten koopovereenkomst ook indien bij het sluiten der betreffende overeenkomst een verwijzing daarnaar of een toepasselijkheidverklaring daarvan niet uitdrukkelijk heeft plaatsgevonden.
 4. Voor zover deze algemene voorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere dan Nederlandse taal, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.
 5. Bloemenkrat wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever van de hand.


Artikel 2. Aanbiedingen, bestellingen en bevestigingen
 1. Aanbiedingen en offertes van Bloemenkrat zijn vrijblijvend tenzij in de aanbieding of offerte uitdrukkelijk anders is bepaald.
 2. Afbeeldingen, tekeningen, beschrijvingen, opgaven van origineelnummers, maten en gewichten, prijzen of andere indicaties, welke Bloemenkrat verstrekt in catalogi, circulaires, geautomatiseerde gegevensbestanden, prospectussen, prijscouranten, aanbiedingen e.d. binden Bloemenkrat niet.
 3. Een overeenkomst met een opdrachtgever waarmee een koopprijs van € 750,- of meer exclusief omzetbelasting is gemoeid, komt eerst tot stand door schriftelijke bevestiging zijdens Bloemenkrat. Ook aanvullingen en/of wijzigingen van de in de eerst zin bedoelde overeenkomst zijn alleen van kracht voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Bloemenkrat behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren.


Artikel 3. Prijzen
 1. Vastgestelde prijzen gelden af het bedrijf van Bloemenkrat te Honselersdijk danwel een door Bloemenkrat aan te wijzen distributiecentrum in Nederland. Transport-, verzend- en/of portokosten, uit- en invoerrechten, inklaringskosten, belastingen (waaronder BTW) e.d. zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij expliciet schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Voor of bij het sluiten van de overeenkomst vastgestelde prijzen mogen in geval van nadien maar vóór de levering van de zaken ingetreden wijziging in kostprijsbepalende factoren -zoals de inkoopprijzen, de in- of uitvoerrechten of de wisselkoers van de euro tegenover buitenlandse valuta- door Bloemenkrat worden verhoogd. De opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden ingeval deze verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst. De ontbinding dient binnen één week na de kennisgeving van de verhoging plaats te vinden.
 3. Indien de prijzen voor of bij het sluiten van de overeenkomst niet zijn vastgesteld, zijn de door Bloemenkrat te berekenen en door de opdrachtgever verschuldigde prijzen de in de prijslijsten van Bloemenkrat vermelde prijzen die gelden op de dag der levering.


Artikel 4. Aflevering
 1. Vastgestelde (af)leveringstermijnen gelden steeds bij benadering. Als datum van aflevering wordt aangemerkt de dag van bezorging c.q. verzending van de zaken als bedoeld in lid 2 en 3 van dit artikel.
 2. Indien is overeengekomen dat Bloemenkrat voor transport van de zaken zorgdraagt, zullen deze, indien de plaats van aflevering niet expliciet is vastgelegd, door Bloemenkrat bezorgd worden op, danwel ter bezorging worden gezonden naar het bij Bloemenkrat bekende adres van de opdrachtgever. De zaken reizen voor rekening en risico van de opdrachtgever ook indien de opdracht tot vervoer door of namens Bloemenkrat wordt gegeven. Tenzij de opdrachtgever Bloemenkrat tijdig verzoekt de zaken tijdens het vervoer voor rekening van de opdrachtgever te verzekeren, reizen de zaken onverzekerd. De opdrachtgever is verplicht de zaken, na aankomst van het vervoermiddel, zo snel mogelijk te lossen.
 3. Indien niet is overeengekomen dat Bloemenkrat de zaken zal (doen) bezorgen, is de opdrachtgever verplicht om de zaken binnen acht dagen nadat zij door Bloemenkrat in kennis is gesteld dat deze ter afname gereed staan af te (laten) halen bij het bedrijf van Bloemenkrat te Honselersdijk danwel het door Bloemenkrat aan te wijzen distributiecentrum.
 4. Indien de opdrachtgever verzuimt de zaken op de in lid 2 of 3 genoemde momenten in ontvangst te nemen c.q. af te halen is Bloemenkrat gerechtigd de zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan of te doen opslaan. De opdrachtgever is niet bevoegd betaling van deze zaken te weigeren wegens nog niet plaatsgehad hebbende levering. De opdrachtgever is verplicht aan Bloemenkrat de opslagkosten volgens het bij Bloemenkrat gebruikelijke c.q. het aan Bloemenkrat in rekening gebrachte tarief te vergoeden.
 5. De opdrachtgever is verplicht bij of terstond na aflevering te controleren of het afgeleverde aan de overeenkomst beantwoordt.
 6. Indien niet terstond uiterlijk binnen één werkdag na ontvangst van de zaken over de afgeleverde hoeveelheid wordt gereclameerd, geldt dat de op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen of dergelijke documenten vermelde hoeveelheden als juist zijn erkend.
 7. Bij overschrijding van een overeengekomen c.q. met inachtneming van art. 5 lid 2 verlengde (af)leveringstermijn kan de opdrachtgever Bloemenkrat schriftelijk in gebreke stellen. Indien Bloemenkrat zes weken na de ingebrekestelling de zaken nog niet conform de leden 2 en 3 van dit artikel heeft (af)geleverd, is de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden.
 8. In geval van bestelling op afroep is opdrachtgever gehouden de op afroep bestelde zaken binnen de overeengekomen periode af te nemen met inachtneming van de bepalingen van dit artikel. Na het verstrijken van de overeengekomen periode of, bij gebreke van zo’n periode drie maanden na de datum van de orderbevestiging, is Bloemenkrat gerechtigd de alsdan nog niet afgenomen zaken te factureren. Lid 4 van dit artikel is dan van overeenkomstige toepassing.


Artikel 5. Kwaliteit en reclames
 1. De opdrachtgever kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien hij Bloemenkrat daarvan niet binnen 8 dagen nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen of behoren te ontdekken, schriftelijk in kennis heeft gesteld en in ieder geval nadat 3 maanden na aflevering zijn verstreken.
 2. De aansprakelijkheid van Bloemenkrat is beperkt tot kosteloos herstel, tot vervanging of tot terugbetaling van de koopprijs -zulks naar keuze van Bloemenkrat- van de defecte zaak of het defecte onderdeel, voor zoveel het defect is te wijten aan ondeugdelijke materialen of constructie.
 3. De verplichting uit hoofde van lid 2 van dit artikel vervalt indien:
  1. de opdrachtgever niet binnen acht dagen nadat de reclame bij Bloemenkrat is ingediend Bloemenkrat in de gelegenheid stelt het gebrek te constateren en te verhelpen;
  2. de opdrachtgever niet voldoet aan een verzoek van Bloemenkrat om de defecte zaak of het defecte onderdeel franco naar Bloemenkrat te zenden;
  3. de opdrachtgever of derden -zonder voorkennis en toestemming van Bloemenkrat- werkzaamheden hebben verricht aan de door Bloemenkrat geleverde zaak, ten aanzien waarvan wordt gereclameerd;
  4. het gebrek het gevolg is van onoordeelkundig gebruik, onvoldoende onderhoud, slijtage of beschadiging;
  5. de zaak niet in overeenstemming met zijn bestemming is c.q. wordt gebruikt.
 4. Een reclame betreffende geleverde zaken beïnvloedt niet de verplichtingen van de opdrachtgever uit hoofde van eerdere of nog te verrichten leveranties en geven de opdrachtgever niet het recht de betaling van de vordering van Bloemenkrat op te schorten.


Artikel 6. Overmacht
 1. Van overmacht aan de zijde van Bloemenkrat is sprake, indien Bloemenkrat verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, epidemie, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, beslaglegging, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, gebrek aan materialen, grond- en hulpstoffen, defecten aan transportmiddelen en vervoersbelemmeringen, alles zowel in het bedrijf van Bloemenkrat als van haar leveranciers en degenen die met opslag of transport zijn belast en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of risicosfeer van Bloemenkrat ontstaan.
 2. Een overeengekomen (af)leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke Bloemenkrat door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen.
 3. Indien door overmacht de aflevering meer dan drie maanden vertraagd wordt, zijn zowel Bloemenkrat als de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden.
 4. Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, zal de opdrachtgever het reeds geleverde gedeelte van de zaken behouden en de daarvoor verschuldigde koopprijs voldoen tenzij de opdrachtgever kan aantonen dat het reeds afgeleverde gedeelte van de zaken door de opdrachtgever niet meer doeltreffend kan worden gebruikt ten gevolge van het niet afleveren van de resterende zaken. In dit laatste geval heeft de opdrachtgever, indien door overmacht de resterende levering meer dan drie maanden vertraagd wordt, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de zaken te behouden en de daarvoor verschuldigde koopprijs te voldoen hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden onder de verplichting om hetgeen hem reeds geleverd was, voor rekening en risico van de opdrachtgever, naar Bloemenkrat terug te zenden.


Artikel 7. Eigendomsovergang en -voorbehoud, risico en pandrechten
 1. Behoudens het gestelde in lid 3 van dit artikel, zal de eigendom van de zaken op de opdrachtgever overgaan op het in artikel 4 in lid 2 c.q. lid 3 bedoelde tijdstip van afname.
 2. Onverminderd het bepaalde in artikel 4 lid 2 en 4 zijn de zaken voor risico van de opdrachtgever vanaf het moment dat de zaken het bedrijf van Bloemenkrat te Honselersdijk danwel het door Bloemenkrat aan te wijzen distributiecentrum hebben verlaten.
 3. Bestaande uit:
  1. Bloemenkrat behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan de opdrachtgever afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan. Indien Bloemenkrat in het kader van deze verkoopovereenkomsten ten behoeve van de opdrachtgever door de opdrachtgever te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt de voorbehouden eigendom voornoemd totdat de opdrachtgever ook deze vorderingen van Bloemenkrat geheel heeft voldaan.Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen, die Bloemenkrat tegen de opdrachtgever mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de opdrachtgever in één of meer van zijn verplichtingen jegens Bloemenkrat.
  2. Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op de opdrachtgever is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen, behoudens het hieronder in sub f bepaalde.
  3. Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van de opdrachtgever zijn overgegaan en zich nog in handen van de opdrachtgever bevinden, behoudt Bloemenkrat zich hierbij reeds nu voor alsdan pandrechten voor als bedoeld in artikel 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in artikel 3:92 lid 2 BW opgenoemde, die Bloemenkrat dan uit welken hoofde dan ook nog tegen de opdrachtgever mocht hebben.
  4. De opdrachtgever is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Bloemenkrat te bewaren. De opdrachtgever is verplicht, de zazaken voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan Bloemenkrat op eerste aanzegging ter inzage te geven. Alle aanspraken van de opdrachtgever op de verzekeraars van de zaken uit hoofde van de genoemde verzekeringen zullen, zodra Bloemenkrat te kennen geeft dit te wensen, door de opdrachtgever aan haar worden verpand op de wijze, aangegeven in artikel 3:239 BW, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Bloemenkrat tegen de opdrachtgever.
  5. Indien de opdrachtgever met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Bloemenkrat tekortschiet of Bloemenkrat goede grond heeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, is Bloemenkrat gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen.
  6. Na terugneming zal de opdrachtgever worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.
  7. Het is de opdrachtgever toegestaan, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Bij verkoop op krediet is de opdrachtgever verplicht van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen op voet van het bepaalde in dit artikel.
  8. De opdrachtgever verbindt zich, vorderingen die hij tegen zijn afnemers verkrijgt niet aan derden te cederen of te verpanden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bloemenkrat. De opdrachtgever verbindt zich verder, bedoelde vorderingen, zodra Bloemenkrat de wens daartoe te kennen geeft, aan Bloemenkrat te verpanden op de wijze, aangegeven in artikel 3:239 BW tot meerdere zekerheid van haar vorderingen uit welken hoofde dan ook tegen de opdrachtgever.
  9. Alle zaken, documenten, waardepapieren en gelden die Bloemenkrat of een derde voor haar uit welken hoofde en met welke bestemming ook van of voor de opdrachtgever onder zich heeft of krijgt en alle vorderingen die de opdrachtgever uit welken hoofde ook op Bloemenkrat heeft of krijgt, strekken Bloemenkrat tot pand voor al hetgeen zij, uit welken hoofde ook, van de opdrachtgever te vorderen heeft of zal hebben. Dit pandrecht zal geacht worden te zijn tot stand gekomen telkens op het moment waarop Bloemenkrat of een derde voor haar die zaken, documenten, waardepapieren en gelden onder zich krijgt respectievelijk op het moment waarop de vorderingen ontstaan.


Artikel 8. Industriële en intellectuele eigendomsrechten
 1. Bloemenkrat behoudt de industriële en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar verstrekte afbeeldingen, tekeningen, technische specificaties e.d.. Deze mogen zonder haar schriftelijke toestemming niet aan derden worden doorgegeven, ter inzage worden verstrekt of worden vermenigvuldigd. Op een daartoe door haar gedaan verzoek dienen zij onverwijld te worden teruggegeven.
 2. Bij overtreding van het in lid 1 bepaalde zal de opdrachtgever zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, een boete van € 50.000,- verschuldigd zijn, onverminderd het recht van Bloemenkrat tot het vorderen van volledige schadevergoeding met rente en kosten. Betaalde of verschuldigde boete strekt in mindering van eventueel verschuldigde schadevergoeding met rente en kosten.


Artikel 9. Facturering en betaling
 1. Bloemenkrat is gerechtigd tot facturering ook na iedere deellevering.
 2. De opdrachtgever verplicht zich bij opdracht 50% van het totaalbedrag te voldoen. De resterende 50% dient de opdrachtgever te voldoen bij levering. De facturen dienen binnen 8 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. De koopprijs is evenwel, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist, te allen tijde terstond opeisbaar op het tijdstip waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest alsmede ingeval de opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen, ongeacht of deze uit de onderhavige koopovereenkomst danwel uit een andere overeenkomst c.q. uit de wet voortvloeien, niet nakomt.
 3. De opdrachtgever is niet bevoegd op de koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering of enige korting in mindering te brengen.
 4. De opdrachtgever is, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist, in verzuim door het enkel verstrijken van de betalingstermijn.
 5. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever vanaf de dag van het verzuim een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
 6. Indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet is hij bovendien de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze kosten belopen tenminste 15% van de nog verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 114,- Bloemenkrat is slechts gehouden de gemaakte kosten te bewijzen voor zover die het in de voorafgaande zin bedoelde percentage te boven gaan.


Artikel 10. Zekerheidstelling
 1. Indien er gerede twijfel bij Bloemenkrat bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de opdrachtgever is Bloemenkrat gerechtigd om vooruitbetaling of tot het nakomen van de betalingsverplichting van de opdrachtgever voldoende zekerheid of aanvulling van gestelde zekerheid te verlangen en eerst nadat deze vooruitbetaling is ontvangen of deze zekerheid is gesteld c.q. aangevuld te leveren of met levering(en) voort te gaan.
 2. Indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen aan het verlangen van Bloemenkrat tot voorafgaande betaling of zekerheidstelling heeft voldaan, is Bloemenkrat bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden.


Artikel 11. Aansprakelijkheid en vrijwaring
 1. Onverminderd het bepaalde in art. 5 is Bloemenkrat niet aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of indirect en hoe ook genaamd, die de opdrachtgever of een derde lijdt in verband met of die voortvloeit uit met Bloemenkrat gevoerde onderhandelingen, een met Bloemenkrat aangegane koopovereenkomst, een door Bloemenkrat gedaan beroep op overmacht of een door Bloemenkrat geleverde of herstelde zaak tenzij en voor zoveel:
  1. de opdrachtgever of de betreffende derde aantoont dat de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Bloemenkrat;
  2. Bloemenkrat aansprakelijk is op grond van afdeling 3 titel 3 boek 6 BW (productaansprakelijkheid).
 2. De opdrachtgever zal Bloemenkrat op eerste verzoek volledig vrijwaren voor alle aanspraken van derden op Bloemenkrat terzake van enig feit waarvoor de aansprakelijkheid in deze voorwaarden is uitgesloten.


Artikel 12. Ontbinding
 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 5 lid 3 en artikel 9 lid 2 kan Bloemenkrat de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk ontbinden op het tijdstip waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest alsmede ingeval de opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen, ongeacht of deze uit de onderhavige koopovereenkomst danwel uit een andere overeenkomst c.q. uit de wet voortvloeien, niet nakomt.
 2. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de door Bloemenkrat geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.


Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 1. Op alle aanbiedingen, offertes en acceptaties van- en koopovereenkomsten met Bloemenkrat is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, gene uitgezonderd, welke naar aanleiding van door deze voorwaarden beheerste verhoudingen tussen partijen mochten ontstaan, zullen, voor zover zij de bevoegdheid van de kantonrechter te boven gaan, naar keuze van Bloemenkrat worden onderworpen hetzij aan het oordeel van de rechtbank te Den Haag hetzij van de rechtbank in het rechtsgebied waar de opdrachtgever is gevestigd.